1. Deelnemer verklaart lid te zijn van de NKBV of een daaraan gelijk te stellen bergsport vereniging. Tevens verklaart deelnemer dat hij/zij een passende risicoverzekering heeft afgesloten. De deelnemer verklaart dat zodra jaarlijks contributie voor deelname wordt voldaan ook lidmaatschap van genoemde vereniging en de verzekering zijn afgesloten dan wel gecontinueerd.
2. Deelnemer verklaart zich er van bewust te zijn dat het deelnemen aan de klimactiviteiten risico’s met zich brengt voor deelnemer zelf en voor derden. Deelnemer verklaart deze risico’s zoveel mogelijk te zullen beperken door gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Deelnemer aanvaardt de risico’s die aan de klimactiviteiten zijn verbonden.
3. Deelnemer verklaart deel te willen nemen aan onder auspiciën van de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging, gevestigd te Utrecht (hierna te noemen: NKBV) of een landelijk daartoe door de NKBV gemandateerde Regio van de NKBV (hierna te noemen: regio) georganiseerde activiteiten aan klimobjecten (hierna te noemen: Klim activiteiten)
4. Deelnemer verklaart uitsluitend daadwerkelijk aan de klimactiviteiten te zullen deelnemen onder toezicht van een door of namens de NKBV daartoe aangewezen Functionaris (hierna te noemen; functionaris). Deelnemer verklaart onverwijld de klimactiviteiten te zullen staken indien de Functionaris niet meer in persoon bij het klimobject toezicht houdt, tenzij de Functionaris een plaatsvervangende tot het houden van toezicht bevoegde Functionaris heeft aangewezen. Deelnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de NKBV, de Regio en de Functionaris op geen enkele wijze aansprakelijk zijn, indien deelnemer buiten de aanwezigheid van de Functionaris klimactiviteiten ontplooit.
5. Deelnemer verklaart bereid te zijn de aanwijzingen van de Functionaris stipt en onvoorwaardelijk op te volgen, alsmede zich te houden aan de eventuele klimregels opgenomen in het klimreglement waarvan hij kennis heeft genomen en dat hem bij ondertekening van de deelnemersverklaring is uitgereikt.
6. Deelnemer verklaart te aanvaarden dat het gebruik van klimmateriaal dat door de NKBV, de Regio of de Functionaris al dan niet tegen betaling aan de deelnemer ter beschikking wordt gesteld, geheel voor rekening en risico van de deelnemer geschiedt.
7. Deelnemer verklaart zich bereid schade aan goederen die eigendom zijn van de NKBV, de Regio, de Klimtuin Fliegerhorst of de Functionaris en schade aan de persoon van de Functionaris, welke schade door deelnemer is veroorzaakt, geheel te vergoeden.
8. Deelnemer staat ervoor in de risico’s die het deelnemen aan klimactiviteiten met zich brengt voor zichzelf en/ of voor anderen afdoende te hebben verzekerd door middel van een rechtsgeldige en van kracht zijnde bergsportverzekering met afdoende dekking. Deelnemer verplicht zich op eerste verzoek van de Functionaris een bewijsstuk ter inzage te verstrekken, waaruit voornoemde rechtsgeldige bergsportverzekering afdoende blijkt, bij gebreke waarvan deelnemer accepteert onverwijld van de klimactiviteiten te worden uitgesloten.
9. Deelnemer verklaart afstand te doen van elk recht de NKBV, de Regio, Klimtuin Fliegerhorst en de Functionaris aansprakelijk te stellen voor enige door deelnemer geleden schade, voor zover die schade niet is gedekt door een door de NKBV, de Regio, Klimtuin Fliegerhorst of de Functionaris afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. De NKBV, de Regio, Klimtuin Fliegerhorst en de Functionaris sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor schade aan goederen van deelnemer en/ of aan de persoon van deelnemer en/ of aan derden uit, voor zover deze schade niet gedekt is door een door de NKBV, de Regio, Klimtuin Fliegerhorst of de Functionaris afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
10. Deelnemer verklaart bereid en in staat te zijn zich op eerste verzoek van de NKBV, de Regio, Klimtuin Fliegerhorst of de Functionaris te legitimeren.
11. Ter beoordeling of deelnemer kan zekeren en zelfstandig kan klimmen dient een Functionaris hem een basistest af te nemen waarbij onderstaande vragen beantwoord moeten worden. Wordt een van deze onderdelen met onvoldoende beoordeeld, verklaart de deelnemer uitsluitend onder toezicht te zullen klimmen. Voorklimmen mag uitsluitend met toestemming van een Functionaris.
12. Persoonlijke gegevens: De SKF gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en houdt zich gebonden aan de regelgeving van de wet voor AVG. Hoe SKF dit uitvoert is vastgelegd in de privacy policy die u kunt vinden op onze website www.fliegerhorst.nl.
13. Deelnemer verklaart kennis genomen te hebben van de privacy policy en bij betaling van contributie voor een nieuw jaar ook de eventueel bijgewerkte nieuwe privacy policy te onderschrijven.